Since 16 July 2003

You are visitor no.

site stats

View Web Stats

Webboard 1
Webboard 2
ทำเนียบรุ่น
อัลบั้มรูปถ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีการเงิน
คณะกรรมการ
เพลง
Webmaster


สวนการวัฒนา

Rakang Thai Restaurant

ศิษย์เก่า สาธิตเชียงใหม่ รุ่น 7

มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจจะหาได้ในสถาบันไหนเท่ากับสถาบันโรงเรียนสาธิต มช. ของเรา โดยมีสายใยแห่งความรักใคร่ กลมเกลียว ห่วงหาอาทรกันอย่างจริงใจ ที่ถักทอ ร้ดร้อยพวกเราไว้เป็นหนึ่งเดียว และเว็ปไซท์แห่งนี้ จะเป็นสายใยเส้นหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเรายึดเหนี่ยวเกาะกุมกันได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Links:
ชมรมศิษย์เก่า   โรงเรียนสาธิต ม.ช.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สาธิตรุ่น 8  สล่าล้านนา   โลกล้านนา

  What's ?

เยี่ยมบ้าน

Poo & Alex

Tam


Jigkee


Chala's Talk


แม่จิ๊กกี๋ กะบางแก้วจิ๊กโก๋

  อ่านข้อความเก่าของ Webboard 1   

horizontal rule